Rechten en plichten

Voor ouders en cliënten die in onderzoek en behandeling zijn bij Trivers.

Uw rechten als cliënt en ouder Als u besluit een onderzoeks- of behandeltraject aan te gaan is er in de zin van de wet sprake van een overeenkomst tussen u en uw gezondheidszorgpsycholoog. Een dergelijke overeenkomst brengt rechten en plichten met zich mee. Om een goede kwaliteit van de  hulpverlening te waarborgen, heeft de overheid de laatste jaren een aantal wetten tot stand gebracht waarin de rechten en plichten van hulpverleners en cliënten zijn vastgelegd. Belangrijke rechten zijn:

 • U heeft recht op informatie
 • U heeft recht op geheimhouding van uw gegevens
 • U heeft recht op inzage van uw dossier
 • U heeft het recht om zelf een hulpverlener te kiezen
 • U heeft het recht om een klacht in te dienen

Uw rechten als cliënt en ouder Als u besluit een onderzoeks- of behandeltraject aan te gaan is er in de zin van de wet sprake van een overeenkomst tussen u en uw gezondheidszorgpsycholoog. Een dergelijke overeenkomst brengt rechten en plichten met zich mee. Om een goede kwaliteit van de  hulpverlening te waarborgen, heeft de overheid de laatste jaren een aantal wetten tot stand gebracht waarin de rechten en plichten van hulpverleners en cliënten zijn vastgelegd. Belangrijke rechten zijn:

 • U heeft recht op informatie
 • U heeft recht op geheimhouding van uw gegevens
 • U heeft recht op inzage van uw dossier
 • U heeft het recht om zelf een hulpverlener te kiezen
 • U heeft het recht om een klacht in te dienen

Rechten en plichten Trivers

Ook tijdens het onderzoeks-behandeltraject moet Trivers u informeren. U mag van Trivers  verwachten dat hij uw vragen beantwoordt, het verloop van de behandeling met u bespreekt en regelmatig met u nagaat in hoeverre de behandeling tot de gewenste resultaten leidt.

Geheimhouding van uw gegevens

Alles wat de medewerkers van Trivers vertelt is vertrouwelijk. Hij of zij mag daarover geen mededelingen doen aan anderen zonder uw schriftelijke toestemming, tenzij er sprake is van een uitzonderlijke situatie waarin er een wettelijk recht of plicht is om het beroepsgeheim te doorbreken . Trivers hoeft niet aan u te vragen of hij of zij over uw kind van gedachten mag wisselen met vakgenoten binnen Trivers. De behandelaar moet regelmatig verslag uitbrengen van de voortgang van uw behandeling aan de hoofdbehandelaar. Via dit overleg kan de behandelaar  zijn mening toetsen en advies van de hoofdbehandelaar ontvangen. De hoofdbehandelaar is ook gebonden aan een geheimhoudingsplicht. U bent overigens niet verplicht uw behandelaar alles te vertellen. Als u iets niet wilt vertellen, hoeft u dat niet te doen.

Informatie verstrekken aan anderen

Wanneer u bent verwezen door huisarts, kinderarts, jeugdprofessional sturen wij na onderzoek, evaluatie en bij afsluiten van de behandeling de verwijzer onze bevindingen. Tenzij u in het toestemmingsformulier geen akkoord heeft gegeven. Hij/zij heeft U naar ons verwezen en wij zijn van mening dat de verwijzer, u en uw gezin gebaat zijn bij een heldere en open communicatie.

Uw dossier

Trivers is verplicht een dossier bij te houden over het verloop van de Behandeling. Een goede verslaglegging is onderdeel van een professionele werkwijze. U mag uw dossier inzien en eventueel fotokopieën maken. Ook mag u een eigen verklaring aan uw dossier toevoegen. Tenslotte heeft u het recht uw dossier of delen daarvan te laten vernietigen. Trivers is verplicht uw dossier zorgvuldig te bewaren, tot 15 jaar nadat de behandeling is afgesloten. Trivers moet het dossier dan vernietigen Zelf heeft u het recht om het dossier eerder te laten vernietigen, als u dat wilt. De verantwoordelijkheid voor die beslissing ligt bij u. Eventueel kunt u van tevoren een kopie laten maken.

Rechten van jongere cliënten

Als een kind of jongere in behandeling/onderzoek gaat, gebeurt dat meestal in overleg met de ouders of verzorgers. Als een kind jonger is dan 12 jaar, worden de ouders nauw bij de behandeling betrokken. Bij een kind van die leeftijd zijn de ouders bevoegd om beslissingen te nemen met betrekking tot de behandeling. Als de leeftijd van het kind tussen de 12 en de 16 jaar ligt, weegt de mening van ouders en kind even zwaar. Vanaf 16 jaar neemt een cliënt zelf beslissingen. De ouders worden uitsluitend dan bij de behandeling betrokken als de jongere daarmee akkoord gaat.

Trivers werkt met de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

In de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is vastgelegd dat elke organisatie die werkt met volwassenen en kinderen moet werken met een meldcode. De wet is in 2013 ingevoerd en geldt voor de sectoren gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en justitie. Ook Trivers werkt met de Meldcode en heeft daarvoor een document opgesteld waarin staat wie, wanneer, welke stappen zet bij een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling. Als een medewerker van Trivers een vermoeden heeft van huiselijk geweld of kindermishandeling volgt deze de voor de meldcode verplichte vijf stappen:

 • We brengen eerst de signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling in kaart.
 • We overleggen met collega’s en de leidinggevende. Zo nodig ook  anoniem met Veilig Thuis, het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling of met een letseldeskundige om de risico’s goed in te schatten.
 • We voeren een gesprek met de cliënt of met de ouders, om de signalen te toetsen.
 • We wegen de aard en ernst van het huiselijk geweld of de kindermishandeling. Eventueel overleggen we anononiem  met Veilig Thuis.
 • We beslissen: hulp organiseren of melden.

Meer informatie over de wet Meldcode kunt u vinden op: meldcode.nl: de website van de Rijksoverheid met alle informatie over de meldcode. De Inspectie voor de Gezondheidszorg ziet toe op het gebruik van de meldcode in zorgorganisaties. Op de website staan rapporten van onderzoeken naar het gebruik van de meldcode binnen verschillende organisaties.   Voor uitgebreide informatie verwijzen wij u naar onze website https://trivers.nl

Klacht over uw psycholoog

Wij werken bij Trivers volgens de beroepsethische regels van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). De basis waarop wij werken is volledige eerlijkheid, openheid en integriteit. Wij garanderen privacy van uw persoonlijke informatie. Het NIP heeft een beroepscode opgesteld. In deze beroepscode staan de eisen, richtlijnen en gedragsregels waar het werk van een behandelend psycholoog aan moet voldoen. Deze zijn gebaseerd op principes van onder andere verantwoordelijkheid, integriteit, respect en deskundigheid. Psychologen die lid zijn van het NIP moeten zich altijd aan deze beroepscode houden. U kunt de beroepscode raadplegen om te zien of in de code zaken aan de orde komen die met uw klacht te maken hebben. Als u een klacht hebt over ons of de behandeling dan hopen wij dat U dit met ons wilt bespreken. Als we er samen niet uit komen dan kan U een klacht indienen bij het College van Toezicht, een volledig onafhankelijk orgaan van het NIP. Wilt u toch eerst wat meer informatie over de klachtenregeling of een toelichting op deze beroepscode dan kunt u contact opnemen met de medewerker verantwoordelijk voor beroepsethiek. Kijk voor meer informatie op de website van het NIP: www.psynip.nl onder het menu kopje “Publieksinformatie” en subkopje “Klacht over psycholoog?”.

Klacht over uw psycholoog

Wij werken bij Trivers volgens de beroepsethische regels van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). De basis waarop wij werken is volledige eerlijkheid, openheid en integriteit. Wij garanderen privacy van uw persoonlijke informatie. Het NIP heeft een beroepscode opgesteld. In deze beroepscode staan de eisen, richtlijnen en gedragsregels waar het werk van een behandelend psycholoog aan moet voldoen. Deze zijn gebaseerd op principes van onder andere verantwoordelijkheid, integriteit, respect en deskundigheid. Psychologen die lid zijn van het NIP moeten zich altijd aan deze beroepscode houden. U kunt de beroepscode raadplegen om te zien of in de code zaken aan de orde komen die met uw klacht te maken hebben. Als u een klacht hebt over ons of de behandeling dan hopen wij dat U dit met ons wilt bespreken. Als we er samen niet uit komen dan kan U een klacht indienen bij het College van Toezicht, een volledig onafhankelijk orgaan van het NIP. Wilt u toch eerst wat meer informatie over de klachtenregeling of een toelichting op deze beroepscode dan kunt u contact opnemen met de medewerker verantwoordelijk voor beroepsethiek. Kijk voor meer informatie op de website van het NIP: www.psynip.nl onder het menu kopje “Publieksinformatie” en subkopje “Klacht over psycholoog?”.

SKJ

Wie een jeugdprofessional inschakelt, moet ervan op aan kunnen dat de dienstverlening voldoet aan de kwaliteitseisen. Een jeugdprofessional dient te handelen volgens de professionele standaard (de gedrags- en beroepsregels) die voor hem of haar geldt. SKJ zorgt ervoor dat iedereen die is ingeschreven in het kwaliteitsregister zich onderwerpt aan het Tuchtreglement. Ben je niet tevreden over het handelen van een jeugdprofessional, dan kun je een klacht indienen bij het College van Toezicht van SKJ. Daarmee start je een tuchtrechtelijke procedure. De vertrouwenspersoon jeugdhulp Alle zorg voor de jeugd val onder de jeugdwet, waarvoor gemeente verantwoordelijk zijn. bijvoorbeeld Jeugdhulp, gesloten Jeugdzorg, Jeugd-GGZ, Jeugdbescherming, Jeugdreclassering en de zorg voor jongeren met een licht verstandelijke beperking. Maak jij gebruik van jeugdhulp en heb je vragen of klachten? Dan kun je gratis ondersteuning of hulp krijgen van een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Je ouders/verzorgers kunnen ook een vertrouwenspersoon raadplegen. Wat doet een vertrouwenspersoon Een vertrouwenspersoon kan jou helpen door:

 • Naar je te luisteren;
 • Met je mee te denken;
 • Je te informeren en te adviseren;
 • Je te ondersteunen bij eventuele klachten

Als je in het vertrouwen met iemand wilt praten, kun je contact opnemen met een vertrouwenspersoon. Tel: 088-5551000 (op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 uur) Email: info@akj.nl Website: www.akj.nl   Voor de volledige informatie verwijzen wij u door naar onze website https://trivers.nl

Contact opnemen

  Contactgegevens

  Trivers Zevenbergen

  Pastoor van Kessellaan 3
  4761 BH Zevenbergen

  Telefoon: (0165) 398 888
  E-mail:secretariaat@trivers.nl
  KvK: 65680200

  Trivers Breda

  Willem Alexanderplein 2 (ingang B)
  4847 AL Teteringen

  Telefoon: (0165) 398 888
  E-mail: secretariaat@trivers.nl
  KvK: 65680200

  Trivers Roosendaal

  Parklaan 9
  4702 XA Roosendaal

  Telefoon: (0165) 398 888
  E-mail:secretariaat@trivers.nl
  KvK: 65680200

  Trivers Bergen op Zoom

  Medisch Centrum De Poort

  Jan Borghoutsplein 2
  4624 BS Bergen op Zoom

  Telefoon: (0165) 398 888
  E-mail: secretariaat@trivers.nl
  KvK: 65680200